ALBSSLKeyAlgorithm (schema)

SSLKeyAlgorithm type

Valid ENUM values for ALBSSLKeyAlgorithm
Name Description Type Notes
ALBSSLKeyAlgorithm SSLKeyAlgorithm type

Valid ENUM values for ALBSSLKeyAlgorithm
string Enum: SSL_KEY_ALGORITHM_RSA, SSL_KEY_ALGORITHM_EC