MetadataProxyCryptoProtocols (schema)

Metadata proxy supported cryptographic protocol

Name Description Type Notes
MetadataProxyCryptoProtocols Metadata proxy supported cryptographic protocol string Enum: TLS_V1, TLS_V1_1, TLS_V1_2
Default: "TLS_V1_2"